30
audience
92
subscribers

Канал сайта www.последование.рф
На канале публикуется информация об обновлениях на сайте.

Nothing new at the moment
Loading...
Последование богослужений наряду (последование.рф)

19 декабря 2021

По ссылке на страницу последования богослужения можно скачать в разных форматах службу на 19 декабря 2021 года: Неделя 26 по Пятидесятнице; свт. Николая Чудотворца; глас 1. Полное последование богослужения: 19 декабря́ 2021 го́да. Неде́ля 26 по Пятидеся́тнице. Святи́теля Никола́я, архиепи́скопа Мир Лики́йских, чудотво́рца. Глас 1. ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕ́РНЯ Диа́кон: Воста́ните! Хор: Благослови́. Иере́й: Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в...
5 days ago
Последование богослужений наряду (последование.рф)

12 декабря 2021

По ссылке на страницу последования богослужения можно скачать в разных форматах службу на 12 декабря 2021 года: Неделя 25 по Пятидесятнице; мч. Парамона; глас 8. Полное последование богослужения: 12 декабря́ 2021 го́да. Неде́ля 25 по Пятидеся́тнице. Му́ченика Парамо́на. Глас 8. ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕ́РНЯ Диа́кон: Воста́ните! Хор: Благослови́. Иере́й: Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Хор: Ами́нь. Священнослужители в алтаре: Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу...
7 days ago
Subscribe if you like this
That way, you'll never miss a story by this author
Последование богослужений наряду (последование.рф)

5 декабря 2021

По ссылке на страницу последования богослужения можно скачать в разных форматах службу на 5 декабря 2021 г.: Неделя 24 по Пятидесятнице; апп. Филимона, Архиппа и мц. Апфии; глас 7 Полное последование богослужения: 5 декабря́ 2021 г. Неде́ля 24 по Пятидеся́тнице. Апп. от 70-ти Филимо́на, Архи́ппа и мц. равноап. Апфи́и. Глас 7. ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕ́РНЯ Диа́кон: Воста́ните! Хор: Благослови́. Иере́й: Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в...
25 November
Последование богослужений наряду (последование.рф)

4 декабря 2021 года

По ссылке на страницу последования богослужения можно скачать в разных форматах службу на 4 декабря 2021 г.: Введение во храм Пресвятой Богородицы. Полное последование богослужения: 4 декабря́ 2021 го́да. Введе́ние во храм Пресвято́й Богоро́дицы. ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕ́РНЯ Диакон: Воста́ните. Хор: Благослови́. Иере́й: Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Хор: Ами́нь. Священнослужители в алтаре: Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу...
15 November
Последование богослужений наряду (последование.рф)

28 ноября 2021

По ссылке на страницу последования богослужения можно скачать в разных форматах службу на 28 ноября 2021 г.: Неделя 23 по Пятидесятнице; мчч. и испп. Гурия, Самона и Авива; глас 6 Полное последование богослужения: 28 ноября́ 2021 го́да. Неде́ля 23 по Пятидеся́тнице. Му́чеников и испове́дников Гу́рия, Само́на и Ави́ва. Нача́ло Рожде́ственского поста́. Глас 6. ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕ́РНЯ Диа́кон: Воста́ните! Хор: Благослови́. Иере́й: Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в...
12 November
Последование богослужений наряду (последование.рф)

21 ноября 2021

По ссылке на страницу последования богослужения можно скачать в разных форматах службу на 22 ноября 2021 г.: Неделя 22 по Пятидесятнице; Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных cил бесплотных; глас 5 Полное последование богослужения: 21 ноября́ 2021 го́да. Неде́ля 22 по Пятидеся́тнице. Собо́р Архистрати́га Михаи́ла и про́чих Небе́сных Сил беспло́тных. Арха́нгелов Гаврии́ла, Рафаи́ла, Урии́ла, Селафии́ла, Иегудии́ла, Варахии́ла и Иеремии́ла. Глас 5. ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕ́РНЯ Диа́кон: Воста́ните! Хор: Благослови́...
5 November
Updating