Акаев Мамам Шугаибович

2 December 2019
2,2k full reads
1,5 min.
7,6k story viewsUnique page visitors
2,2k read the story to the endThat's 29% of the total page views
1,5 minute — average reading time
Мамам Акаев
Мамам Акаев

Эсде екъ ерден бирден гелген аччы хабар сав юртну хозгъап, Тёбен Къазаныш юрт жамияты дёрт йыл алда бугюнлерде оьзюне 31 йыл да битмеген, лапда яшайым деп турагъан чагъындагъы уланларыбыздан бириси – Акаев Мамам Шугьайиповични ахыр ёлуна узатды.

Акаев Мамам 1982 йыл, юртда абурлу ожакъда, Акаев Шугьайипни ва кёп йыллар Тёбен Къазаныш лицейде муаллим болуп ишлеген Гьайбатны агьлюсюнде тувгъан.

Мамам гиччиден берли намус – ягьгъа берилген, гиччиге абур этип, уллугъа эдеп этип уьйренген, къыйынлыкълардан тартылмайгъан, яшавну ал сыдыраларында болуп турма сюеген, менмен дейген уланланы бириси эди. Тёбен Къазаныш юрт школаны уьстюнлю кюйде битдирип, 1999 йылда ДГУНХ-ны «Финансы и кредит» факультетине охума тюше. 2004-нчю йылда ол шо университетни яхшы къыйматлагъа битдире.

2004-нчю йылда армиягъа чакъырылгъан Мамам асгер къуллугъун Хакасия республиканы, Абакан шагьарында оьтгере. Асгер къуллугъун кимде сукъланардай кютеген Мамамгъа асгер коммисариаты контрактник болмагъа берген таклифни кёп сююп къабул эте ва 2005-нчи йылдан 2009-нчу йылгъа ерли Мычыгъышда ахтарыв Управленияны ротасында командирни къуллугъунда ишлеген. Ишде нечакъы къыйынлыкълар гёрседе Мамам биревгеде билдирмей эди. Яшавдагъы тюзсюклеге бек талчыгъа эди. Хыйлы керен оьр савгъатлагъа ес болгъан: «За службу на Кавказе», «Участник контртеррористических операций на Кавказе», «Участник боевых действий» ва шолай башгъалары. 

Акаев Мамам Шугаибович

Акаев Мамам Шугаибович

Контракны заманы битгенде, Мамам сонггъу ишин Буйнакск районну ич ишлер бёлюгюню мобильный взводунда, командирни къуллугъунда узата туруп, бир вакътини ичинде Краснодардагъы милицияны оьр охув школасында билим алывун давам эте. 

Акаев Мамам Шугаибович

Акаев Мамам ёлдашларыны, юртлуларыны арасында абуру бар улан эди. Бирче ишлейген ёлдашлары ону къоччакъ ишлерин бугюнде унутмай. Буйнакск районну ич ишлерини бёлюгюнде ишлейген вакътисини ичиндекёп керенлер макътавлагъа, савгъатлагъа ес бола. Шоланы арасында Армияны генералы, министр Р.Нургалиев тапшургъан медальда бар.

Акаев Мамам Шугаибович

Акаев Мамам Шугаибович

Мамам къайда болсада, намуслу кюйде ишлеп, иш ёлдашларыны ва юртлуларыны абурун къазанды.

Апрель айны ахырынчы гюнлерини бириси Мамамны яшавунда ахырынчы гюн болуп токътады. Намарт душманланы къолундан чакъсыз гетген Акаев Мамам Шугьайиповични ярыкъ эсделиги ону таныйгъан бары да адамланы юреклеринде даимликге къалажакъ.

Акаев Мамам Шугаибович

Ябагъы тайлар гюнжувукъда ятгъан гюн,

Айгъыр атлар оьрюш алгъан канадан.

Къунан тайдай сав дюньягъа эркелеп,

Намус учун тувгъан эдинг анадан.

Уважаемые подписчики и гости нашей страницы!

Предлагаем для чтения другие интересные разделы:

История

Кумыкская аналитика

МУЗЕИ

Краеведение

Краеведческие походы в 2016 году:
Краеведческие походы 2017 году:
Краеведческие походы в 2018 году:
Краеведческие походы в 2019 году:
Краеведческие походы в 2020 году:

Религиозная тема, репрессии и насильственное переселение

Военная тематика

Къумукъ тилде макъалалар

На турецком

ВИДЕО ССЫЛКИ ( Наш архив )

Дорогие читатели, мы ценим Ваши комментарии и пожелания!

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Официальный сайт

подпишись