Россия, Китай и Казахстан лидируют на конкурсе "Мастер-оружейник"

Россия, Китай и Казахстан находятся в тройке лидеров на конкурсе "Мастер-оружейник" на полигоне Корла в Китае

http://online24news.ru/armiya/3527-rossiya-kazahstan-kitay-nabirayut-bolshee-kolichestvo-ochkov-na-konkurse-master-oruzheynik.html