Шу кунгача топилган энг кадимий тарихий буюмлар

Шу кунгача археологлар томонидан топилган инсониятга тегишли булган энг кадимий пайпок 1500 йиллик тарихга эгалиги исботланган булиб у мисрдан 19 асрда казишмалар пайтида аникланган экан. Ушбу пайпок тахминан эрамиздан аввалги 300 еки эрамиздан аввалги 499 йилларга таалукли деб белгалинган. Куринишдан уни огир оек кийимининг ички томонидан кийишган булиши мумкин. Кадимшуносларнинг фикрига караганда пиво ичимлиги Шумерда уйлаб топилган булиб сиз хозир тасвирда куриб турганингиз уша пивонинг тайерланиш усуллари уйиб езилган тошдир. Бу тош эрамиздан аввалги 3000 минг таалукли булиб у кадимги Шумер давлати жойлашган худуд Урта ер денгизи атрофидан топилган экан.

Энг кадимги куешдан химоя киладиган кузойнаклар топилмалардан маълум булишича эрамизнинг 1300 йилларида хозирги Канада атрофларида ихтиро килинган. Бирок замонавий олимларнинг купчилигини тахминларига кура бу кузойнак куешдан эмас балки кордан инсон кузларини химоялаш учун уйлаб топилган. Флейта чолгу асбоби сиз учун яхши танишлигини биламиз. Ушбу мусикий асбоблар тахминларга кура бундан 40 000 йиллар олдин Неандертал одамлар томонидан кашф килинган. Нега бундай деятганимизни сабаби шуки ушбу мусикий чолгу асбоби хозирги Германиянинг жанубий кисмидан топилган экан. Бу эса фикримизни тасдиклайди. Негаки яхши биласиз неандертал одамлар Германия худудидан аникланган.

Топилмаларга ишонадиган булсак энг кадимий тангларнинг еши 2700 йил деб белгиланган ва улар хозирги Туркиянинг кадимийюнон шахри хисобланган Эфесдан топилган. Мазкур танганинг факат бир томонига шер боши туширилган холос. 2012 йилда Лондондаги ярмаркада номаълум киши туякуш тухумига чизилган глобусни сотишга олиб келади. Маълум булишича ушбу туякуш тухумига чизилган глобус хозирги кундаги топилган глобуслар ичида энг кадимийси хисобланаркан. Тарихий еши 510 дея кайд этилган мазккур глобус Италияда ишланган деган тахминлар бор.