NCT 127 "ANOTHER WORLD" транскрипция

26 September 2020

Чигым ёги

Онгат соымдылло ккwaк кадык чан и Streets

You Know

Соныль хwиджоодо то сонмёнэ No sleep

No sleep

Соёнопджи та

No I don’t wanna think think

Та когисо когинголь No more

Ныль мwoнга чом тарын кон No one

Ккок чwирёго эбwaдо сараджиго

То соныль ппододо таджи анджи

Чаорынын одум сок одум сок

Ттольчёнэго хан пон то хан пон то

Момчуль чуль морынын щимджани ёдончё

Мачимнэ сэроун камгаги нуныль тто

I don’t wanna feel nothing

I don’t wanna feel nothing

I don’t wanna feel nothing

I don’t wanna feel nothing

I don’t wanna feel nothing

I don’t wanna feel nothing

I don’t wanna feel nothing

Чигым и ныккими So good So high

Ккего щипджи ана момчwoдо чоа

Касым чогым то кипи паго тыроджwo

Ное ккумдыри поинын сунган

Чаюроун нае ридым

baby turn it on

Ттоорынын кибун

baby turn it up

И ридым согесо ное ккуми ныккёджё

И ымагыль loud

Хыллонаонын и ымаге нан мичё

Чаёнсырэ тараорын питырыль нан ныккё

Суми чаомён чамщи нуныль камго щwио

Урин чунбунхэ качи и памыль тто сэwo

Yeah yeah listen listen чипджуне

Тарын сэнгакдырын миронwa

Нэ ккеонан модын камгакдыль та кыдэро каджёга

Oh no нэ момын чуннёгыль косылло go on

Oh but нан аджикто пуджоке

I don’t wanna feel nothing

I don’t wanna feel nothing

I don’t wanna feel nothing

I don’t wanna feel nothing

I don’t wanna feel nothing

I don’t wanna feel nothing

I don’t wanna feel nothing

Чигым и ныккими So good So high

Ккего щипджи ана момчwoдо чоа

Касым чогым то кипи паго тыроджwo

Ное ккумдыри поинын сунган

Чаюроун нае ридым

baby turn it on

Ттоорынын кибун

baby turn it up

И ридым согесо ное ккуми ныккёджё

И ымагыль loud

Нэ ипсуль wиро тоджильтытан тансон

Морибуто пальккытккаджи морачинын камджон

Ссодаджинын Word чучехаль су омнын пёджон

Чигым нун апэ сэро маджуханын Another World

Чигым и ныккими So good So high

Ккего щипджи ана момчwoдо чоа

Касым чогым то кипи паго тыроджwo

Ное ккумдыри поинын сунган

Чаюроун нае ридым

baby turn it on

Ттоор ынын кибун

baby turn it up

И ридым согесо ное ккуми ныккёджё

И ымагыль loud

#nct127 #nct127anotherworld #транскрипция #lyrics

NCT 127 "ANOTHER WORLD" транскрипция