Детско-юношеская библиотека Бурятии
12 views • 1 week ago

Подкаст «Минии гэр бүлэ – минии баялиг».

Майн 15-да Уласхоорондын гэр бүлын hайндэр тэмдэглэгдэдэг.
Хүн бүхэнэй наhан соо гэр бүлын удха шанар аймшагтай ехэ hуури эзэлнэ. Гэр бүлэмнай манай тулгуури, дэмжэлгэ, дулаа үгэжэ, харилсалгада hургана гээшэ. Хүнэй гэр бүлэhѳѳ дуран, хүндэлэлгэ, эб байдал үндэhэ, эхи табина, хүнэй зан абари, ухаан бодолой хүгжэлтэ дээшэлнэ, ажал хүдэлмэридэ хүн hурана гээшэ.
Манай хүгэдэй ба эдиршүүлэй номой сан энэ жэлдэ «НОМ-проект» гэжэ hонин ябуулга хээбди. Энэмнэй хадаа гэр бүлын сугтаа ном уншалга дэлгэрүүлхэ ябуулга. Һуралсалай жэлэй хугасаа соо «Шэдитэ сүмхэнүүд» нэгэ гэр бүлэhѳѳ нүгѳѳ гэр бүлэдэ аяншалха. Энэ сүмхэ соомнай буряад хэлэн дээрэ бэшэгдэhэн багашуул ба эхэ эсэгын уншаха номууд хээтэй.
Мүнѳѳдэрэй айлшад Банзаракцаевтанай гэр бүлэ – Мария Чагдоржаповна, Арюна Эрдынеевна ба Катя, Юмдылыковтэн – Цыренма Жанчип-Доржиенва, Наран Туяа, манай номой уншагшад, «НОМ-пректэдэ» эрхим хабаадагша гэр булэнүүд. Гэр булэ тухайгаа, гэр бүлынгѳѳ ёhо заншал, ном уншалга, гурим ба журам тухай, «НОМ-проект» туhатай гү гэжэ хѳѳрэжэ үгѳѳ.